Advanced Back Bend Practice

Rope Shirshasana
Alternate Pose: Supta Baddha Konasana (Reclined Bound Angle Pose)

Adho Mukha Shvanasana (Downward Facing Dog Pose)

Adho Mukha Vrkshasana (Hand Stand)

Pincha Mayurasana (Forearm Stand)

Shirshasana (Head Stand)

Supta Virasana (Reclined Hero Pose)

Kapotasana (Pigeon Pose)
• over chair

Urdhva Dhanurasana (Upward Bow Pose)
• feet on Chair

Urdhva Dhanurasana (Upward Bow Pose)

Dwi Pada Viparita Dandasana (Two Leg Inverted Staff Pose)

Eka Pada Viparita Urdhva Dhanurasana (Single Leg Inverted Staff Pose)

Eka Pada Urdhva Dhanurasana (Single Leg Upward Bow Pose)

Eka Pada Raja Kapotasana 1 (Single Leg King Pigeon Pose 1)

Natarajasana (King Dancer Pose)

Parshva Bharadawajasana (Side Bharadwaja's Pose)
• over bolster

Ardha Halasana (Half Plough Pose)

Shavasana (Corpse Pose)